Privacy Statement

Privacyverklaring Uw Auto Adviseur & Your Car Adviser

Privacy Statement per juni 2018

 

Verantwoordelijke entiteit

Dit is de Privacyverklaring van Uw Auto Adviseur, Your Car Adviser en al haar gelieerde ondernemingen als uw autobedrijf en/of verlener van onafhankelijke (financiële) mobiliteitsproducten of -diensten zoals aangegeven in de K.V.K. is gevestigd aan de Schinkeldijkje 10 unit 26 te Aalsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66697697, hierna te noemen: Uw Auto Adviseur.

Waarom gebruikt Uw Auto Adviseur persoonsgegevens?

Uw Auto Adviseur wil de meest oprecht gewaardeerde en aanbevolen mobiliteitsadviseur van Nederland worden. Dat betekent dat wij rekening houden met wat onze relaties, prospecten en klanten beweegt, want u geeft onze onderneming waarde. Om goed op uw wensen in te kunnen spelen maken wij gebruik van persoonsgegevens.

Dat kan uiteraard alleen wanneer we uiterst zorgvuldig en binnen het kader van privacywet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens van consumenten en overige (zakelijke) relaties. Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect iets over een persoon zegt.

Welke persoonsgegevens worden er door Uw Auto Adviseur verwerkt?

Uw Auto Adviseur kan naar uw gegevens vragen op de website, fysieke winkels (showroom) en garages. Het is geheel vrijwillig om uw persoonsgegevens op te geven, maar voor onze dienstverlening noodzakelijk om uw persoonsgegevens te gebruiken. Als wij vragen naar persoonsgegevens, dan vermelden wij het doel waarvoor wij de gegevens gaan gebruiken. Uw persoonsgegevens worden dan gebruikt om de juiste service aan u te leveren.

Voor het afnemen van onze diensten kunnen wij uw contactgegevens, financiële gegevens, specificaties van de auto inclusief het kenteken en bepaalde gegevens van uw identiteitsbewijs noteren. Voor het afnemen van financiële diensten dienen wij in de meeste gevallen vooraf een financiële toetsing te verrichten.

Hoe lang bewaart Uw Auto Adviseur uw gegevens?

Uw Auto Adviseur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang u klant bent, een dienst van ons heeft afgenomen of interesse blijft tonen in onze de diensten en natuurlijk wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.

Aan wie verstrekt Uw Auto Adviseur persoonsgegevens?

Uw Auto Adviseur verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als u dit van ons kunt verwachten. Voor de verstrekking van de persoonsgegevens hebben wij overeenkomsten met derden afgesloten om te zorgen dat er vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Denk hierbij aan de fabrikant van uw auto of de door haar aangestelde importeur in Nederland of in de EU, aan de leasemaatschappij (van uw werkgever), haar verkooporganisaties, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (direct)marketingactiviteiten, het doen van tevredenheids- en/of marktonderzoeken, het begeleiden van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten.

Hoe beveiligt Uw Auto Adviseur uw persoonsgegevens?

Uw Auto Adviseur heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Wilt u de gegevens die Uw Auto Adviseur van u heeft verzameld inzien of heeft u vragen binnen het kader van de privacywet- en regelgeving, dan kunt u zich wenden tot www.uwautoadviseur.nl/contact.

DutchEnglish