Algemene Voorwaarden

DEFINITIES:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Het object: Hiermee wordt bedoeld een mobiliteit object in de vorm van een: Auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
Motor; Brommer, Snorfiets of (Elektrische) fiets.

 Het in te kopen object: een object die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

– De overeenkomst: de overeenkomst van koop, verkoop of bemiddeling van een nieuwe of gebruikte object dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;

– De verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte object dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt; Bij bemiddeling door Uw Auto Adviseur zal de verkoper het garagebedrijf of (merk) dealer zijn. Indien Uw Auto adviseur leverancier is dan is de verkoper Uw Auto Adviseur.

– De koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte object dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

– De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van bemiddeling en of taxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;

– De opdrachtgever: degene die Uw Auto Adviseur opdracht geeft tot het uitvoeren of het doen uitvoeren van werkzaamheden;

– De reparateur: degene die met betrekking tot een object en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren; dit zal vaak het garagebedrijf of (merk) dealer zijn.

– De garantie:


a. De garantie die door de fabrikant, importeur, verkoper of verzekeraar op die objecten, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;

b. de garantie die is beschreven in het betreffende garantiebewijs (van Autotrust of vergelijkbaar) voor een gebruikt object dat door de verkoper kan worden verstrekt;

Bedrijfsactiviteiten van Uw Auto Adviseur:

Uw Auto Adviseur: Persoonlijke Advisering en bemiddeling voor particulieren en bedrijven of de klanten van garagebedrijven of (merk)dealers in de koop, verkoop en / of taxatie van een nieuw of gebruikt object. Zie de website www.uwautoadviseur.nl voor de omschrijving en werkwijze.

Uw Auto Showroom: Leverancier van een nieuw of gebruikt object. Zie de website www.uwautoadviseur.nl/Uw-Auto-Showroom voor de omschrijving en werkwijze.

Uw Auto Adviseur en Uw Auto Showroom: Informeren en bemiddelen voor particulieren en bedrijven of de klanten van garagebedrijven of (merk)dealers in de koop, verkoop en / of taxatie van een nieuw of gebruikt object. (Uw Auto Adviseur en Uw Auto Showroom)

KOOP EN VERKOOP
:

Artikel 1 – De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is (indien een termijn voor aanvaarding is gesteld) van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits het object onverkocht is gebleven.

1a. Indien een object, buiten de eigen voorraad van Uw Auto Adviseur aangeboden wordt dan is het aanbod onder voorbehoud: het kunnen leveren van het object en onder voorbehoud de overeenkomst die gemaakt wordt tussen Uw Auto Adviseur en de eigenaar (verkopende partij) van het object.

1b. Het aangeboden object is pas te verkopen indien zowel de betreffende garagebedrijf of (merk) dealer (die Uw Auto Adviseur inhuurt) en Uw Auto Adviseur akkoord gaan met de kwaliteit van het object in combinatie met de verkoopprijs van de aangeboden object. Indien Uw Auto Adviseur de leverende partij is en er Uw Auto Adviseur niet ingehuurd is door een garagebedrijf of (merk) dealer bepaalt uw Auto Adviseur of het aanbod nog geldig is.

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
Bij het inhuren van Uw Auto Adviseur wordt een overeenkomst van bemiddeling (Uw Auto Adviseur) of van leverancier (Uw Auto Showroom) gemaild naar de koper of het garagebedrijf of (Merk) dealer conform de mondelinge afspraak. Een antwoord op de mail met een goedkeuring of een ondertekend exemplaar is voldoende om Uw Auto Adviseur of Uw Auto Showroom in te huren.
Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval op- genomen:

– De omschrijving van het object en eventueel in te kopen object, beide met het eventuele toebehoren;

– De prijs van het object op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
Voor bedrijven is de prijs uitgesplitst in een in en ex prijs. Voor particulieren is de prijs inclusief BTW.

– De prijs van de eventueel in te kopen object op het afgesproken moment van levering van die object wordt indien gewenst kenbaar gemaakt; Merendeels wordt er een totaal rijklaarprijs na inruil vermeld op de overeenkomst. Op de factuur staat de marktwaarde van de in te ruilen object wel gespecificeerd.

– De afleveringskosten van het object (alleen als dat bij de dealer of fabrikant verplicht wordt gesteld);
Uw Auto Adviseur werkt (indien mogelijk) zonder afleveringskosten. Alleen de additionele kosten zoals verlengde garantie, lege kosten en accessoires worden apart vermeld.

– De vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

– De verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).

– De wijze van betaling.

-De vermelding van voorbehoud van een financiering (indien van toepassing).

Artikel 4 – Prijs/Prijswijzigingen/stijging

-Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte objecten te allen tijde doorberekend.

-Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe objecten worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

-Indien de kosten om het object technisch en/ of optisch hoger zijn dan de vooraf begrote te maken kosten en Uw Auto Adviseur het aanbod heeft gestopt is het nog wel mogelijk (in overleg) dat de verkoopprijs omhoog wordt bijgesteld. Zo kan de koper de keus maken om voor een hogere prijs, dan vooraf gecommuniceerd, alsnog het aangeboden object te kopen.

-Uw Auto Adviseur maakt gebruik van de objecten die in de markt aangeboden worden. Het is mogelijk dat de totale rijklaarprijs (hoger of lager) afwijkt van de prijs zoals die door de leverancier van het object op internet staat. Mogelijke reden voor een afwijkende hogere prijs kunnen de garantie voorwaarden zijn, technische klaarmaakkosten, gemaakte kosten door Uw Auto Adviseur en de in de rijklaarprijs verwerkte fee van Uw Auto Adviseur.

Artikel 5 – Het risico voor het object

Het object is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen object wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is het in te kopen object voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Indien een auto in Consignatie staat bij Uw Auto Adviseur, in opdracht van verkoper,zal de eigenaar van de auto verantwoordelijk blijven voor de mogelijke schade of diefstal door derden. uw Auto adviseur zal op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die geleden wordt door beschadigingen, diefstal of brand of andere onheil.

 

Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn

-Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van het object kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling het object nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken het object aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

-Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.

-Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7 – Annulering

-De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van het geannuleerde object. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 13 van deze Al- gemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

-De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien het in te kopen object door de koper aan de verkoper is geleverd.

 

Artikel 8 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

Artikel 9 – Vervangen onderdelen bij reparatie

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 

Artikel 10 – Schadetaxatie                    

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een ander object met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

 

Artikel 11 – Garantie op objecten en onderdelen/toebehoren

1.Indien Uw Auto Adviseur leverancier is en er sprake is van garantie die via Uw Auto Adviseur wordt geregeld/ aangestuurd.

2.Indien Uw Auto Adviseur bemiddelaar is verloopt de garantie via het leverende garagebedrijf of via de (merk)dealer. Uw Auto Adviseur kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor technische of optische gebreken of gevolgschades. De voorinspectie heeft immers plaats gevonden met de deskundigheid van het garagebedrijf of (Merk)dealer.

3.Indien Uw Auto Adviseur leverancier is (Uw Auto Showroom) is het garagebedrijf of (Merk) dealer de 1e 16 dagen verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit. Immers deze heeft met de kundigheid de auto ok bevonden bij de technische keuring en klaargemaakt in opdracht van Uw Auto Adviseur.

4.Indien Uw Auto Adviseur leverancier is wordt garantie merendeels uitbesteed via verzekeraars zoals Autotrust. Het Object dient dan gerepareerd te worden door de garage die het object heeft klaargemaakt of door een andere garage die Uw Auto Adviseur zal toewijzen.

5.Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 12 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.  

6. Op nieuwe objecten en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1 .


7. Op gebruikte objecten verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie, minimaal zes maanden garantie, De verkoper kan garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte object 4500 EURO of meer bedraagt Dat zal dan wel op de overeenkomst vermeld moeten staan. De verkoper heeft de kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst. De verkoper staat ervoor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte objecten, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

8.Na de verkoop zullen de garantiebepalingen (indien van toepassing0 worden gemaild.

Artikel 12 – reparatie- en onderhoudsgarantie via Uw Auto adviseur als leverancier. Mogelijk uitbesteed aan een verzekeraar en zo niet gelden de voorwaarden van de leverende garagebedrijf of (merk)dealer

De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de object weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur door Uw Auto Adviseur of de leverende garage of (merk) dealer bepaald te worden.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 13 – De betaling

De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden tot 2 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst maar absoluut voor de aflevering van het object of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening na het ondertekenen van de overeenkomst maar absoluut voor de aflevering van het object.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
4. De consument of bedrijf dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt Uw Auto Adviseur na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument of bedrijf de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Uw Auto Adviseur gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument of bedrijf worden afgeweken.

Bij het inhuren van Uw Auto Adviseur door een garagebedrijf of (merk)dealer dient het besproken en akkoord bevonden (door de koper) object betaald te worden door de garagebedrijf of (merk)dealer aan de eigenaar van het object (waar het object vandaan komt) conform de betaling verplichtingen en verwachtingen van de eigenaar. Hiervoor zal de leverancier, dus het garagebedrijf of (Merk)dealer de betaling tijdig uitvoeren.
Bij het inhuren van Uw Auto Adviseur door een garagebedrijf of (merk)dealer dient de fee van Uw Auto Adviseur 3 dagen na het onderteken van de overeenkomst door diens klant betaald te worden door het garagebedrijf of (merk)dealer mits anders besproken in de overeenkomst van opdracht.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde object blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang het object niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het object gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 15 – Groene platen gebruik via leverende garagebedrijf of (merk)dealer.

Indien het object van het leverende garagebedrijf of (merk)dealer gebruikt wordt om aan een koper te laten zien en proef te rijden dienen de groene platen van het leverende garagebedrijf of (merk)dealer gebruikt te worden indien de auto in de bedrijfsvoorraad staat (conform de RDW regelgeving). Uw Auto Adviseur zal gedurende de reis naar de koper de auto testen of deze volstaat aan de kwaliteitsverwachtingen en aanbieden aan het garagebedrijf of (merk)dealer waar de auto klaargemaakt wordt voor een technische inspectie.

 

Indien het leverende garagebedrijf of (merk)dealer geen medewerking verleent inzake het juiste gebruik van de groene platen zullen de groene platen van Uw Auto Adviseur of van het garagebedrijf of (merk)dealer (waar Uw Auto Adviseur voor bemiddelt) gebruikt worden. Wel zal Uw Auto Adviseur de leverancier van het object op de hoogte stellen dat zij ten alle tijden verantwoordelijk blijven voor een mogelijke boete die kan voortvloeien uit het “onjuiste gebruik” van de groene platen voor het testen van de auto uit de bedrijfsvoorraad.

 

Artikel 16 – Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

DutchEnglish